Formularz reklamacyjny

Uwaga: Wypełnić obowiązkowo wszystkie punkty głoszenia. Producent rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 30 dni od daty
otrzymania niniejszego dokumentu. Usunięcie reklamacji nastąpi w stosownym terminie.
Ogólne warunki składania i uznania reklamacji Klienta
  1. Reklamacja winna być złożona wyłącznie na piśmie i wysłana/ dostarczona na adres siedziby MULTIKO S.C. lub mailem na adres: smikler@multiko.eu lub serwis@multiko.eu
  2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru.
  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W przypadkach skomplikowanych i złożonych termin ten może wydłuży się do 30 dni roboczych, o czym, sprzedający poinformuje Klienta.
  4. Prawo do składania przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.
  5. Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.
  6. Koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją pokrywa klient (1,4zł/km+VAT dojazdu liczonego w obie strony oraz 100zł/rg+VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta oraz koszty użytych materiałów).
  7. Koszty płatnego serwisu jak wyżej
Dane zglaszającego
Informacje o przedmiocie reklamacji
Opis wady

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione